Metsärahastot mahdollistavat erilaisen metsäomistamisen mallin: hoidamme asiakkaidemme puolesta kaiken metsäsijoittamiseen liittyvän, ja tarjoamme mahdollisuuden tasaiseen ja vakaaseen kassavirtaan.

Vaikka metsää Suomessa riittää, siihen sijoittaminen ei suinkaan ole helppoa. Tarvitaan paljon syväosaamista metsän ostosta ja -hoidosta, oikea-aikaisista hakkuista sekä myynnistä. Taaleri huolehtii kaikesta tästä metsäasiantuntijamme Jyrki Ketolan johdolla. Taalerin mallissa poikkeuksellista on myös metsän tuoton maksimointimalli: optimoimme sijoitetun pääoman tuottoa, emme perinteiseen tapaan tuottoa per hehtaari.

Historiallisesti vakaa sijoitus

Metsään sijoittaminen tarjoaa sijoittajalle tasaisen ja vakaan kassavirran odotuksen. Metsä on myös erinomainen sijoitussalkkua hajauttava elementti, koska metsän tuotto ei korreloi osakkeiden tai valtionlainojen kanssa. Lisäksi metsän arvo on historiassa säilynyt ja pitänyt pintansa inflaatiota vastaan, koska puun hinta on noudattanut yleistä inflaatiokehitystä. Metsästä saatavia tuottoja voidaan myös optimoida oikein ajoitetuilla hakkuilla ja myynneillä. Taalerin Metsärahasto III onkin ymmärrettävä, konkreettinen ja historiallisesti katsottuna vakaa Suomi-sijoitus.

Puun kysyntä kasvussa

1950-luvulta lähtien Suomen metsien määrä on kasvanut, koska vuotuinen ”poistuma” eli hakkuut ja luonnonpoistuma ovat noin 70 % kokonaispuuston kasvusta. Myös Metsärahasto III:n hallinnoimissa metsissä puuston kasvu ylittää keskimääräiset vuotuiset hakkuut. 

Kysyntänäkymät suomalaiselle puulle ovat edelleen hyvät, vaikka sahatavaran kysyntä vientimarkkinoilla on heikentynyt maailmantalouden kasvuvauhdin hidastumisesta johtuen. Uutta selluloosan tuotantokapasiteettia ollaan rakentamassa Suomeen, mutta se tullee vaikuttamaan markkinaan merkittävästi vasta vuonna 2022. Yleisesti puurakenteet lisääntyvät rakentamisessa ja hyvälaatuisen kartongin käyttö kasvaa. 

Metsärahasto III on perustettiin vuonna 2014 ja sijoitussitoumuksia kerättiin noin 18 miljoonaa euroa noin 100 sijoittajalta. Rahaston hallinnoimat metsät koostuvat noin 20 metsäkiinteistöstä ja kattavat noin 7 650 hehtaarin pinta-alan, josta kasvullista metsämaata on 6 226 hehtaaria. Rahaston metsät sijaitsevat Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pirkanmaalla. 

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 6 -rahastoksi. Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon, sillä rahasto on suljettu eikä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä strategisen sijoitussuunnitelman muuttaminen ole enää mahdollista.

Salkunhoitaja

Jyrki Ketola

Jyrki Ketola

Johtaja, metsäsijoitukset
Pääomarahastot
Helsinki
+358 400 606 522