Taaleri Asuntorahasto VIII on 2021 perustettu suljettu asuntorahasto. Rahasto rakennuttaa pääkaupunkiseudulle, Tampereelle sekä Turkuun laadukkaita ja energiatehokkaita vuokra-asuntokohteita.

Rahasto tarjoaa sijoittajalle rakennuttamisesta syntyvää arvonnousupotentiaalia ja asuntoportfolion valmistuttua tasaista vuokrakassavirtatuottoa.

Rahasto kiinnittää erityistä huomiota sijoituskohteidensa energiatehokkuuteen ja muihin kattaviin kestävyyskriteereihin. Rahasto raportoi EU:n kestävän rahoituksen ohjelman mukaisesti mm. sijoitusten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista sekä rahaston edistämistä kestävyysominaisuuksista osana vuosiraporttiaan.

Rahasto on avoinna uusille merkinnöille.

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 8 -rahastoksi, joka edistää valittuja kestävyysominaisuuksia.  Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan ainoastaan niihin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tiivistelmä

Tämä rahoitustuote on luokiteltu SFDR asetuksen (EU) 2019/2088 mukaan Artikla 8 tuotteeksi. Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoituksien tekeminen. Vaihtoehtorahaston hoitaja varmistaa, että rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävyystavoitteelle.

Rahasto sitoutuu vähentämään sen haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin raportoimalla ja seuraamalla asetuksen SFDR-asetusta täydentävää sääntelyä (EU) 2022/1288 liitteessä I taulukko 1 määriteltyjä indikaattoreita sekä rahastolle olennaisia lisäindikaattoreita taulukoista 2 ja 3. Sijoituksien määräysten- ja vähimmäistason suojavaatimusten mukaisuus varmistetaan kattavien due diligence -tarkasteluiden avulla, joissa huomioidaan OECD:n toimintaohjeet ja yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet sekä Kansainvälisen työjärjestön julistuksessa määritetyt työelämän perusperiaatteet ja -oikeudet. Niiden sijoituksien osalta, jotka ovat EU Taksonomian asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia, varmistetaan, että sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille, huomioimalla asetuksen tekniset arviointikriteerit, sijoituksen koko elinkaaren ja vähimmäistason suojatoimet.

Sijoituskohteiden neuvotteluissa ja sopimuksissa huomioidaan rahaston strategia ja tavoitteet. Rahaston sijoitusstrategiaa toteutetaan läpi sijoitusprosessin ja huolellisen riskien hallinnan avulla. Taalerin vastuullisen sijoittamisen periaatteet implementoidaan, sijoituskohteiden kestävyysriskit sekä elinkaaren aikaiset vaikutukset huomioidaan ennen sijoituspäästöstä rahaston strategian mukaisesti. Aktiivisella omistajuudella ja vaikuttamisella asetetaan tavoitteita ja määritellään toimenpiteitä, joista raportoidaan säännöllisesti. Rahaston edistettäviä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia mitataan kestävyysindikaattoreilla, jotka on määritetty rahaston strategian ja tavoitteiden perusteella. Kestävyysindikaattorit kuvaavat määrällisesti tai laadullisesti rahaston edistettäviä ominaisuuksia ja niitä seurataan kvartaaleittain ja raportoidaan muun rahaston raportoinnin yhteydessä vuosittain.

Rahasto pyrkii tekemään SFDR-asetuksen (EU) 2019/2088) mukaisia kestäviä sijoituksia sekä mahdollisuuksien mukaan myös (EU) 2020/852 mukaisia sijoituksia. Rahaston sijoituksien elinkaaren aikaisten päästöjen arvioiminen perustuu usein osittaisiin ennusteisiin ja arvoihin, minkä vuoksi niihin liittyy aina pientä epävarmuutta. Arvioit ovat kuitenkin suuruusluokaltaan riittävän tarkkoja sekä ottavat huomioon rahastolle olennaisimmat päästöt todentaakseen rahaston pääasiallisimmat haitallisimmat vaikutukset. Varmistaakseen, että sijoituskohteet ovat rahaston strategian mukaisia sekä täyttävät vaadittavat raportointi vaateet, sijoituskohteet käyvät läpi kattavat ESG-, tekniset-, taloudelliset-, kaupalliset-, vero- ja juridiset due diligence -tarkastelut ennen sijoituspäätöstä. Lisäksi sijoituskohteiden tulee sitoutua raportoimaan taloudellisia tietoja sekä kehittämään ja ottamaan käyttöön asianmukaiset prosessit hyvän hallintotavan toteutumista ja dokumentointia varten.

Rahastoa ja sen sijoituskohteita sitovilla vaikuttamispolitiikoilla pyritään varmistamaan, että rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia muiden ominaisuuksien ohella sekä, että rahaston sijoituskohteet eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille, eikä toiminnalla rikota ihmisoikeuksia tai osallistuta korruptioon ja lahjontaan rahaston tai sen arvoketjun toiminnassa. Rahasto seuraa ja auditoi sekä omaa että sijoituskohteiden toimintaa säännöllisesti. Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa, joka kuvaisi rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista. Sijoituskohteet sitoutetaan asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet nollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä Taalerin Net Zero Asset Manager -sitoumuksen mukaisesti.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. Rahoitustuotteessa sitoudutaan tekemään yksi tai useampi kestävä sijoitus SFDR asetuksen (EU) 2019/2088 mukaisesti sekä mahdollisuuksien mukaan myös EU Taksonomian asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia kestäviä sijoituksia. Rahaston kestävällä sijoituksella tarkoitetaan asetuksen (EU) 2019/2088 mukaista taloudellista toimintaa, joka edistää ympäristötavoitetta ja yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

Rahasto sitoutuu vähentämään sen haitallisia kestävyysvaikutuksia ja varmistaa, että sen sijoitustoiminta ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle kestävyystavoitteelle. Tämä varmistetaan seuraamalla ja raportoimalla (EU) 2022/1288 liitteessä I taulukko 1 määriteltyjä haitallisia vaikutuksia koskevia indikaattoreita sekä liitteen 1 taulukko 2 ja 3 määritettyjä rahastolle olennaisia lisäindikaattoreita. Lisäindikaattorit on määritetty rahaston sijoituskohteista tehtävän olennaisuusanalyysin avulla. Lisäksi rahasto seuraa ja raportoi pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä sekä asettaa tavoitteet sijoituskohteen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi aina seuraavalle viitekaudelle. Rahaston luvanvaraisen toiminnan mukaisesti prosesseissa huomioidaan hankinnan, rakentamisen ja rakennuksen toiminnan aikaisiin vaikutuksiin liittyvät selvitykset. Rahaston toimintaa koskee luvanvaraisuus toimia, jonka prosessiin sisältyy esimerkiksi rakennuksen sijaintiin ja rakennuksen aikaisiin vaikutuksiin liittyvät selvitykset. Sijoitusten määräysten- ja vähimmäistason suojavaatimusten mukaisuus varmistetaan kattavien due diligence -tarkasteluiden avulla, joissa huomioidaan olevan OECD:n toimintaohjeet ja yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet sekä Kansainvälisen työjärjestön julistuksessa määritetyt työelämän perusperiaatteet ja -oikeudet. Niiden sijoituksien osalta, jotka ovat EU Taksonomian asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia, varmistetaan, että sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille, huomioimalla asetuksen tekniset arviointikriteerit, sijoituksen koko elinkaaren ja vähimmäistason suojatoimet.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Ympäristöön liittyviä edistettäviä ominaisuuksia ovat:

 • Kohdevalinnassa painotetaan julkisten liikenneyhteyksien läheisyyttä ja kohteisiin rakennetaan sähköautojen latauspisteitä sekä toimivat polkupyörien säilytystilat, jotta kohteet tukevat vihreää siirtymää.  
 • Sijoituskohteissa tehostetaan jätteiden kierrätystä ja vähennetään jätteiden syntymistä.
 • Sijoituskohteiden energiatehokkuutta ja hiilijalanjälkeä tarkastellaan sijoitusvalintaa tehdessä sekä valinnassa painotetaan A-energialuokan kohteita tai primäärienergian kulutukselta parhaimmistoa.
 • Sijoituskohteissa edistetään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä solmimalla kiinteistösähkösopimukset uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäen sekä tuottamalla uusiutuvaa energiaa kiinteistöissä mm. aurinkovoimalla.

Yhteiskuntaan liittyviä edistettäviä ominaisuuksia ovat:

 • Rahasto valvoo ja ohjaa urakoitsijoiden yhteiskuntavastuun, työturvallisuustason ja kierrätysasteen toteutumista.
 • Rahaston toteuttamalla uudistuotannolla on positiivinen työllisyysvaikutus.
 • Rahasto kasvattaa ja monipuolistaa asuntokantaa kasvukeskuksissa rakennuttamalla moderneja, energiatehokkaita, terveellisiä ja turvallisia vuokra-asuntoja

Sijoitusstrategia

Rahaston sijoitusstrategia ja tarkoitus on tehdä sijoituksia suoraan tai epäsuorasti Suomessa (erityisesti pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa sekä Turun ja Tampereen talousalueilla) sijaitseviin vuokra-asuntokohteisiin. Rahaston taloudellisena tavoitteena on saavuttaa noin 7-8 prosentin vuotuinen sisäisen korkokannan tuotto (Internal Rate of Return, ”IRR”) palkkioiden ja kulujen jälkeen rahaston koko toimikaudelta. 

Sijoitusstrategiaa toteutetaan läpi sijoitusprosessin ja huolellisen riskien hallinnan avulla. Rahaston sijoituskohteita ei ole ennalta määritelty. Rahasto sijoittaa uudiskohteisiin lähtökohtaisesti siinä vaiheessa, että rahasto ostaa perustettavan asunto-osakeyhtiön rakennusliikkeeltä tai muilta vastaavilta tahoilta ja solmii kaupanteon yhteydessä rakennusliikkeen kanssa kvr-urakkasopimuksen asuinrakennuksen rakentamisesta. Rahasto investoi kiinteistökohteisiin ja/tai -hankkeisiin äänettömien yhtiömiesten sijoitussitoumuksilla, jotka kutsutaan pääomakutsuilla erissä, sekä ulkopuolisella vieraalla pääomalla. Rahaston toimikausi on kahdeksan (8) vuotta ja sitä on mahdollisuus jatkaa enintään kahdella (2) vuodella yhdessä tai useammassa erässä. Rahastosta on tarkoitus irtautua toimikauden lopussa. Rahasto tai sen sijoituskohteet voidaan myydä kokonaisuutena tai tarvittaessa myös yksittäisinä sijoituskohteina.  

Ennen sijoituksen tekemistä sijoituskohteiden ja -sijainnin kartoituksessa implementoidaan Taalerin vastuullisen sijoittamisen periaatteet, huomioidaan sijoituskohteiden kestävyysriskit ja koko elinkaaren aikaiset vaikutukset sekä toteutetaan kattavat due diligence -tarkastelut ja olennaisuusanalyysi hyöyntäen Taalerin sisäisiä työkaluja, toimintaohjeita sekä kansainvälisesti tunnettuja sitoumuksia ja viitekehyksiä. Sijoituskohteiden neuvotteluissa ja sopimuksissa huomioidaan rahaston strategia ja tavoitteet. Aktiivisella omistajuudella ja vaikuttamisella asetetaan tavoitteita ja määritellään toimenpiteitä, joista raportoidaan säännöllisesti.

Sijoitusten osuus

Rahaston tietoja ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä edistettävistä ominaisuuksista on saatavilla ennen sopimusta annettavissa tiedoissa, jotka löytyvät rahaston verkkosivuilta. Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja huomioi kestävyysriskit sijoituksissaan. Rahasto pyrkii tekemään vain SFDR-asetuksen (EU 2019/2088) mukaisia kestäviä sijoituksia sekä mahdollisuuksien mukaan myös (EU) 2020/852 mukaisia sijoituksia.  Rahasto ei ole vielä tehnyt kaikkia sijoituksiaan, joten kestävien sijoituksien osuutta seurataan ja siitä raportoidaan osana määräaikaiskatsauksia.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta tapahtuu keräämällä ja raportoimalla tietoa rahaston kestävyysindikaattoreista. Nämä kestävyysindikaattorit kuvaavat sijoituskohteiden kestävyysominaisuuksia ja sijoituskohteiden rahaston strategianmukaisuutta. Rahasto seuraa sen sijoituskohteiden kestävyysindikaattoreiden ja pääasiallisten haitallisten vaikutusten mittaamiseen liittyvien indikaattorien kehitystä ja muutosta läpi rahaston elinkaaren. Vaihtoehtorahastonhoitaja ja Taaleri Kiinteistöt toimivat jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä sijoituskohteiden kanssa, varmistaakseen, että vastuullisuustyö on sovellettavien kriteerien mukaista ja tukee sijoitustoiminnan kehittämistä aktiivisen omistajuuden kautta. Lisäksi Taaleri Kiinteistöillä on mahdollisuus tehdä itse tai hyödyntää kolmatta osapuolta sijoituskohteiden auditoinneissa.

Mitattavat kestävyysindikaattorit:  

 • Energiatehokkuus
 • Energiankulutus
 • Uusiutuvan energian määrä käytetystä kokonaisenergiasta
 • Kiinteistön lämmöntuotantotapa 
 • Vedenkulutus
 • Rakennuksen sijainti
 • Rakennusaikainen jätteen kierrätysaste
 • Käytönaikainen jätteen kierrätysaste
 • Rakennusmateriaalit
 • Asukasviihtyvyys
 • Asuntojen määrä
 • Urakan aikainen työmaan työllisyysvaikutus
 • Urakan aikaiset työmaan työtapaturmat

Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten

Rahasto on määrittänyt kestävyysindikaattorit sen strategian ja tavoitteiden perusteella. Kestävyysindikaattorit kuvaavat rahastotuotteen edistettäviä ominaisuuksia määrällisesti tai laadullisesti. Kestävyysindikaattoreilla varmistetaan ja mitataan rahaston edistettävien ominaisuuksien toteutumista koko sen elinkaaren ajan. Rahasto seuraa kohteiden kestävyysindikaattoreita kvartaaleittain ja raportoi indikaattoreiden datan rahaston muun vuosittaisen raportoinnin yhteydessä. Raportoitava data voi olla osittain kolmannen osapuolen laskemaa, varmentamaa tai mallintamaa. Rahaston strategian mukaisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistäminen ja datan hallinta varmistetaan kaupanteon yhteydessä sopimusliittein. Vaihtoehtorahastonhoitaja varmistaa, että kestävyysindikaattorien data on saatavilla ja luotettavaa ja että kestävyysindikaattorit sisältyvät kohteen normaaliin raportointiin.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Kestävyysdatan saatavuuden varmistamiseksi sijoituskohteiden raportoinnin varmuutta tarkastellaan osana ennen sijoitusta tehtäviä kattavia due diligence -tarkasteluja. Kestävyysindikaattoridataa seurataan ja tarvittaessa varmennetaan kolmannella osapuolella. Indikaattorien datan keräämiseen liittyviä prosesseja kehitetään jatkuvasti, ja käytämme tarvittaessa ja harkintamme mukaan myös asiantuntevia kolmansia osapuolia sekä ulkoisia tietolähteitä muun muassa kestävyysvaikutusten määrälliseen ja laadulliseen analyysiin, kartoitukseen ja seurantaan.

Hyvin perusteltuja, luotettavia ja tieteeseen pohjautuvia arvioita voidaan käyttää tilapäisesti osana kestävyysvaikutusten arviointia puuttuvan tiedon täydentämiseksi. Arvioitujen tietojen osuus tullaan raportoimaan osana SFDR-asetuksen (EU) 2019/2088 mukaisia määräaikaiskatsauksia. Rahasto pyrkii jatkuvasti vähentämään arvioitujen tietojen määrää tarkentamalla raportointi- ja datanhallintaprosessejaan.

Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kuvaavien indikaattoreiden laskennassa käytetään SFDR-asetusta täydentävissä teknisissä sääntelyohjeissa (EU) 2022/1288 määriteltyjä laskentamenetelmiä. Sijoituskohdekohtaisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja rahastoraportoinnissa indikaattorit ilmoitetaan vaaditussa muodossa.

Koska rahaston strategiana on tehdä suoraan tai epäsuorasti sijoituksia Suomessa sijaitseviin vuokra-asuntokohteisiin ja rahoittaa sijoituksensa kiinteistökohteisiin ja/tai -hankkeisiin, voivat sijoituskohteet vaihdella rakennutettavista hankkeista valmiisiin kohteisiin. Näin ollen edistettävien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien todentamiseen käytettävien kestävyysindikaattoreiden sekä pääasiallisten haitallisten vaikutusten indikaattoreiden datan saatavuus voi vaihdella sijoituskohteen elinkaaren vaiheen mukaan.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Koko sijoituksen elinkaaren aikaisten päästöjen arvioiminen perustuu usein osittaisiin ennusteisiin ja arvioihin etenkin epäsuorien päästöjen osalta, joihin liittyy aina laskennallista epävarmuutta. Lisäksi on mahdollista, että huolellisista prosesseista huolimatta tarkkoja lukuja esimerkiksi syntyneen jätteen osalta ei ole mahdollista raportoida tai erotella tarkasti sijoitustoiminnan osalta, jolloin raportoidut luvut voivat perustua arvioihin, jotka on suhteutettu sijoitustoiminnan laajuuteen ja osuuteen kohteen kokonaisvaltaisesta taloudellisesta toiminnasta. Arviot kestävyysvaikutuksista ovat kuitenkin suuruusluokaltaan riittävän tarkkoja kuvaamaan ja todentamaan kestävyysvaikutuksia, joten pystymme varmistamaan ympäristö- ja yhteiskunnallisten ominaisuuksien edistämisen.

Asianmukainen huolellisuus

Varmistaaksemme, että sijoituskohteet täyttävät vaaditut kriteerit, ne käyvät läpi huolelliset ESG-, taloudelliset-, kaupalliset-, vero- ja juridiset due diligence -arvioinnit. Lisäksi sijoituskohteiden tulee sitoutua raportoimaan taloudellisia tietoja sekä kehittämään ja ottamaan käyttöön asianmukaiset prosessit hyvän hallintotavan toteutumista ja dokumentointia varten (esim. käytännesäännöt, mukaan lukien korruption ja lahjonnan torjunnan, reilun kilpailun, verot ja palkitsemisen). Asianmukaiset valitusmekanismit on otettava käyttöön sen varmistamiseksi, että sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien tarpeet ja huolenaiheet otetaan huomioon. Kaksivaiheiset (alustava tarkastelu ja ennen sijoitusta tehtävä kattavampi tarkastelu) ESG due diligence -prosessimme noudattavat OECD:n ja UNGP:n suosituksia huolellisuusvelvoitteen täyttämisestä. Ennen sijoituspäätöstä tehtävä ESG due diligence -tarkastelu sisältää kaksisuuntaisen olennaisuusanalyysin (double materiality) sekä kestävyysriskianalyysin, joka toteutetaan kestävyysriskityökalun sekä materiaalipyyntölistan, mahdollisten haastattelujen ja analysoidun tiedon avulla.

Olennaisuusanalyysissä huomioidaan myös kansainväliset vastuullisuusteemat. Due diligence -selvityksen löydökset esitellään ja arvioidaan ennen sijoituspäätöstä, ja ne otetaan huomioon sijoituspäätöstä tehtäessä.

Vaikuttamispolitiikat

Rahastoa ja sen sijoituskohteita sitovilla vaikuttamispolitiikoilla pyritään varmistamaan, että Rahaston edistettävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat eikä Rahaston sijoituskohteiden toimista aiheudu merkittävää haittaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviin ominaisuuksiin, eikä toiminnalla aiheuteta haittaa työntekijöille, rikota ihmisoikeuksia tai osallistuta korruptioon ja lahjontaan toiminnassa tai sen arvoketjussa. Rahasto seuraa ja auditoi sekä omaa että sijoituskohteiden toimintaa säännöllisesti mm. indikaattoridatan ja aktiivisen omistajuuden avulla. Mikäli EU 2022/1288 liitteen 1 taulukossa 1 kuvattuja pääasiallisia haitallisia vaikutuksia havaitaan, muutetaan toimintaohjeita ja periaatteita vaikutusten ehkäisemiseksi, korjaamiseksi ja lieventämiseksi. Lisäksi Rahasto raportoi ja seuraa sijoitusten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia mittaavia indikaattoreita sekä hallinnoi näitä vaikutuksia toimintaperiaatteiden jatkuvalla kehittämisellä. Lisäksi Rahasto on määrittänyt asetuksen SFDR (EU) 2019/2088, Taaleri ja Taaleri Kiinteistöjen nettonolla päästötavoitteeseen ja asetuksen EU:n taksonomia (EU) 2020/852 liittyvät sopimusliitteet, joiden avulla varmistetaan sijoitusstrategian huolellinen noudattaminen. Sopimusliitteet vaaditaan allekirjoitettavaksi sijoituskohteilta.

Rahastoa ja sen sijoituskohteita sitovia vaikuttamispolitiikkoja ovat:

 • Taaleri Code of Conduct
 • Taaleri Sustainability Policy
 • Taaleri Partner Code of Conduct
 • Taaleri Real Estate Code of Conduct
 • Taaleri Real Estate Sustainability Principles

Nimetty vertailuarvo

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa, joka kuvaisi rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista.

Asunto VIII Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Taaleri Real Estate Sustainability Principles 2022

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen määräaikaisraporteissa:

Kestävyystiedot määräaikaisraportissa 1.1.2023–31.12.2023   

Kestävyystiedot määräaikaisraportissa 1.1.2022–31.12.2022*
*Raportti päivitetty 30.6.2023 lausunnolla rahaston pääasiallisista haitallisista vaikutuksista

Salkunhoitaja

Jan Hellman

Jan Hellman

Salkunhoito, Investoinnit, Asuinkiinteistöt
Helsinki
+358 44 544 4445